top of page

Back in time

Shanghai ET Theater
August, 2020

Director&Set&Video: Zhongye Xu
Lighting: Yuqi Zhou
Costume: Guowenqing Zhang

bottom of page