top of page

Nonsense Factory

STA Experimental Theater
October, 2020

Director: Zhaoyi Ying

Set: Chen Chen, Lei yu

Lighting: Yuqi Zhou

Costume: Xinye Xian

Puppet: Lei yu, Dele Wo

Lighting Plot 3-A2_00.png
bottom of page