top of page

The Shadow Theater

Shanghai International Dance Center
January, 2020

Director: Xiao Yu
Set: Yi Song
Lighting: Yuqi Zhou, Yilan Liu, Jiayan Li
Costume: Li Li

影子剧院英文删书名号_00.png
影子剧院英文删书名号_02.png
影子剧院英文删书名号_03.png
bottom of page